Capio
Capio
Capio
medarbetare undersöker patient

Hur vi arbetar (LEAN)

På Capio S:t Görans sjukhus ger vi en modern vård med patienten i centrum. Vi fokuserar på effektiva patientflöden, där allt som görs skapar värde för patienten.

Arbetet på Capio S:t Göran kännetecknas sedan många år av kvalitetsutveckling enligt Lean-principer. På Capio S:t Görans Sjukhus ser vi Lean framförallt som ett förhållningssätt och ett tankesätt, snarare än ett verktyg.

Genom vårt systematiska förbättringsarbete har vi åstadkommit goda resultat inom alla områden, så som exempelvis ökad nöjdhet hos patienten, kortare väntetider och ökad medarbetarnöjdhet.

Vad innebär Lean för oss i vår vardag?

Lean är vår modell för att utveckla oss och göra vården bättre – både för patienterna och oss som jobbar i den. Genom att ta bort slöseri, som dubbelarbete och onödig väntetid, kan vi jobba i ett lugnare tempo och samtidigt erbjuda en högre kvalitet.

Medarbetarna själva, som arbetar närmast patienterna, har ansvaret för och driver det kontinuerliga förbättringsarbetet. Det är patienternas och medarbetarnas förslag som testas, utvärderas och genomförs med stöd av chefer och sjukhusledning.

Vi arbetar i team över yrkes- och klinikgränser där:
• Vi utgår från patienten och ökar de aktiviteter som tillför patienten värde
• Vi arbetar utifrån ett flödesperspektiv
• Vi identifierar och eliminerar slöseri
• Principen "rätt från början – rätt från mig" är central i arbetet

Vid Capio S:t Görans Sjukhus skapar vi förutsättningar för ett lärande system där vi varje dag, som en del av vårt arbete identifierar, återkopplar och åtgärdar det som behöver förbättras och vi mäter kontinuerligt och följer upp mot mål. För att säkerställa systematik i förbättringsarbetet använder vi oss av olika hjälpmedel, som exempelvis värdeflödesanalyser.

Vi sätter högsta kompetensen i första ledet!

Korta väntetider på akuten är viktigt för patienten. Därför arbetar vi på följande sätt vid akutmottagningen:

  • Vi sätter bästa kompetensen i första ledet på akuten med läkarledd ”team triage”
  • Ett team med läkare/ sjuksköterska/undersköterska bedömer tillsammans
  • patienten och både riskvärderar (triagerar) och fattar beslut om vidare åtgärder

Allt arbete utförs parallellt i så stor utsträckning som möjligt.

Vi vågar avskaffa den traditionella ronden!

Att skapa ett jämnare patientflöde till och från vårdavdelningarna är ett naturligt steg i att förbättra patientens väg. På Capio S:t Görans Sjukhus har vi därför den traditionella ronden har avskaffats till förmån för ett nytt arbetssätt där patientens behov styr och idag bedöms patienterna kontinuerligt. Arbetssättet har tagit bort onödig väntan för patienten och förbättrat arbetsmiljön både på akutmottagningen och på vårdavdelningarna.