Capio
Capio
Capio

Remittera till Medicinskt Centrum

Vi tar emot remisser efter att patienten har genomgått en grundläggande utredning i primärvården enligt VISS.nu. Säkerställ att din remiss når oss senast inom en vecka från det att den skrivs. Ange vilken av subspecialiteterna endokrinologi, hematologi och gastroenterologi remissen är ställd till. För råd inför eventuell remittering till oss, hänvisas till VISS.nu alternativt direktkontakt med konsult som nås via växeln på 08-58701000.

Endokrinologi

Innan remiss skickas bör patienten ha genomgått grundläggande utredning i primärvård.

Genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad endokrinologi dit.

Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska rekommenderas kontakt med vår endokrinologkonsult.

Hematologi

Innan remiss skickas för Hematologi bör patienten ha genomgått grundläggande utredning med bland annat fullständigt blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar samt gängse anemiutredning i primärvård.

Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör ske inom primärvården. Vid blödningsanemi remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi.

Vi utreder oklara fall av hematologisk malignitet, men genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad hematologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska rekommenderas kontakt med vår hematologkonsult.

Gastroenterologi

Innan remiss skickas för Gastroenterologi bör patienten ha genomgått grundläggande utredning i primärvård se VISS.

Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör ske inom primärvården.

Utredning av förhöjd sänka B-SR

Innan remittering bör patienten vara utredd så långt som möjligt inom primärvården. Det är en förutsättning för att patienten skall kunna remitteras till rätt instans.

I en primärvårdsutredning av oklar långvarig feber/SR bör ingå:
Hb, LPK, TPK, CRP, SR, B-celler, P-proteinfraktioner, U-proteinfraktioner, Ca, Na, K, Kreatinin, ALAT, ASAT, ALP, GT, albumin, bilirubin, CK, serologi för HIV, CMV, EBV. Provtagning för RF, ANA. PPD-test och urinsticka. Speciellt vid långvarig hög feber bör även ingå blododling, urinodling.

Vid hög SR hos medelålders kvinna skall särskilt beaktas möjligheten av temporalisarterit och vid minsta misstanke tages temporalisartärbiopsi. Vidare bör patienten vid fortsatt oklar SR genomgå CT thorax – buk för att söka efter abscess, lymfadenopati, splenomegali, tumör och eventuellt även transesofageal ekokardiografi med frågeställningen endokardit. Om utredning visar lokaliserad malignitet skall patienten remitteras vidare utifrån detta. Om utredning talar för reumatisk sjukdom skall patienten remitteras till reumatolog för vidare bedömning. Närmaste reumatologklinik är KUS, Solna. Om utredning talar för hematologisk sjukdom t ex myelom eller lymfom skall patienten remitteras hit för vidare handläggning. Om utredningen talar för infektionssjukdom eller är fortsatt oklar skall patienten remitteras till infektionsklinik/sektion då den vanligaste bakomliggande orsaken till oklar feber/SR stegring är infektionssjukdom.