Capio
Capio
Capio
På Intensivvårdsavdelningen, IVA, inleds nu en introduktion av Navoy
Från vänster IVA-medarbetarna Birgitta Olgren, Carina Pettersson, Maria Gorwat, Michael Wanecek och längst till höger Andreas Macura från AlgoDx.

Nytt AI-stöd förebygger sepsis på IVA

24 oktober 2023

Snabb och effektiv behandling av sepsis är avgörande för patientens överlevnad. Varje timme räknas. På Intensivvårdsavdelningen, IVA, inleds nu en introduktion av Navoy, ett kliniskt validerat beslutsstödsystem baserat på AI.

Målet med  införandet är tydligt; att tidigt identifiera patienter med hög risk för att utveckla sepsis inom tre timmar. Genom detta avancerade system kan vården snabbt sätta in rätt åtgärder och öka chanserna att rädda liv. 

– Sepsis är ett tillstånd som kan vara svår att diagnostisera på våra svårt sjuka patienter. Ofta har den också ett väldigt snabbt förlopp, säger Michael Wanecek, överläkare och medicinskt ansvarig på IVA. 

Under en tre månaders period som inleddes den 5 oktober kommer IVA i samarbete med företaget AlgoDx att utvärdera användningen av Navoy, som är en programvara integrerad i IVA:s övervakningssystem "ICCA". 

Förberedelser inför introduktionen 
Förberedelserna har varit minutiösa. IVA-sjuksköterskorna Anna William-Olsson och Carina Pettersson har planerat och lett införandet.  

Introduktionsfasen kommer löpande att utvärderas genom medarbetarenkäter och intervjuer med sjukvårdspersonal. Maria Gorwat, utbildningsansvarig och medicinteknisk samordnare på IVA, har tagit fram en e-utbildning som all personal gått på IVA, innan införandet. 

– Det här ger oss möjligheter att ge våra intensivvårdspatienter en ännu bättre vård. AI kommer på bred front och för oss är det viktigt vara med i utvecklingen. Vi vill ligga i framkant, säger vårdenhetschef Birgitta Olgren. 

Maskininlärning och AI 
Navoy är baserat på maskininlärning (AI) och utnyttjar en kombination av 20 olika parametrar, som till exempel vitalparametrar, blodgastester, laboratorievärden, kön och ålder, som automatiskt hämtas från IVA:s patientdatasystem "ICCA". 

Var 15:e minut genererar Navoy ett riskvärde på en skala från 0 till 10 för patienten, där högre värden indikerar en ökad risk för att patienten kommer att utveckla sepsis inom tre timmar. 

För att underlätta för vårdpersonalen att tolka riskvärdet, inkluderar Navoy också en så kallad konfidensnivå. Den återspeglar tillförlitligheten hos riskvärdet och samtidigt redovisas också de parametrar som har haft störst påverkan på uträkningen av riskvärdet. 

Fakta:  
Inger Persson, universitetslektor vid statistiska institutionen vid Uppsala universitet, har tillsammans med ett team på AlgoDx, tagit fram algoritmen som upptäcker sepsis. Hon vann nyligen universitetets innovationspris Hjärnäpplet för insatsen.  

införande på IVA av AlgoDx.

IVA-sjuksköterskorna Carina Pettersson och Maria Gorwat har jobbat med införandet av AlgoDx.