Paramedicin Medicin

På paramedicinska enheten finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), dietister, kuratorer, och logopeder.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Om oss

Arbetsterapeuterna

bedömer hur du klarar dig i dagliga livet (ADL) såsom personlig vård, boende, arbete och fritid. Vi hjälper dig också med att prova ut hjälpmedel, bostadsanpassning, minnesbedömning andra bedömningar och rådgivning för att underlätta vardagen.

Fysioterapeuterna (sjukgymnasterna)

deltar i den akuta rehabiliteringen genom olika typer av bedömningar och insatser under din vårdtid. Du kan få hjälp med exempelvis andnings- och inhalationsteknik, utprovning av gånghjälpmedel, genomgång av förflyttningsteknik och träning. Vi har också en öppenvårdsverksamhet med gruppträning för dig som är nyinsjuknad i hjärtkärlsjukdom eller är under onkologisk behandling. På våra mottagningsbesök kan du träffa oss för rådgivning inför en planerad operation, efter hjärtsviktsdiagnos eller för individuella träningsråd under onkologisk behandling. Vi har även en lymfterapeut som utför bedömningar och behandlingar vid lymfödem.

Dietisterna

arbetar med alla typer av nutritionsproblem som t.ex. vid diabetes eller vid risk för malnutrition. Nutritionsbehandling sker i samråd med läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare och målsättningen är att tillgodose ditt energi- och näringsbehov. Vi har regelbunden kostinformation i grupp till dig med diabetes, hjärtsjukdomar, obesitas och KOL.

Kurator

att bli sjuk, skadad eller drabbas av förlust kan leda till en plötslig förändring i livet som kan upplevas känslomässigt smärtsamt och omvälvande. I denna situation kan en kurator fungera som ett stöd för dig. Basen i kuratorskontakten är samtalsstöd där du som patient eller närstående får hjälp med att reflektera och bearbeta. Målet med samtalen är att bidra till förståelse för situationen och finna din väg genom detta. Kuratorn utgår från en helhetssyn på människan och kan även vägleda kring socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.

Logopeden

gör bedömningar av svälj-, tal-, röst- och språkförmåga, ger råd för att underlätta sväljfunktion och kommunikation, informerar dig och din anhörig och inleder viss behandling.

Relaterad information