Capio
Capio
Capio

Medicinsk teknisk avdelning (MTA)

Medicinsk teknisk avdelning (MTA) är en serviceavdelning som i första hand ska underlätta sjukvårdens hantering och användning av medicinteknisk utrustning.

utrustning

Vår styrka är hög tillgänglighet och flexibilitet inom ett brett teknikområde. Vi erbjuder ett brett program av teknisk service som syftar till att klara både myndighetskrav och de krav som ställs på utrustningen för att säkerställa en god funktion samt en för patienter och personal säker drift.

Våra ingenjörer och tekniker har hög kompetens och genom individuella utbildningsprogram tillgodoser vi behovet av specialistkunskaper inom olika områden.

MTA är en grupp entusiastiska medarbetare som är specialiserade inom områdena elektromedicin, finmekanik, fysiologi och öppenvård.

I våra kontakter med kunderna erbjuder vi följande tjänster:

Planering

MTA deltar vid planering av apparatanskaffningar, ombyggnader och organisationsförändringar så att de medicintekniska frågorna beaktas och får sådana lösningar att god funktion, ekonomi och säkerhet erhålls med beaktande av gällande bestämmelser.

Ankomstkontroll

Innan ny utrustning tas i klinisk drift utför MTA leveranskontroller, besiktningar och vid behov anpassning av den nya apparaturen till befintliga system. Utrustningen registreras också i MTA:s inventariesystem.

Drift, underhåll och förvaltning av medicintekniska system

Den medicintekniska utrustningen behöver förebyggande underhåll, kalibreringar och justeringar samt reparationer vid driftstopp. Ett väl avvägt förebyggande underhåll minimerar antalet driftstopp och förlänger apparaturens livslängd. Våra ingenjörers kliniknära arbete och kännedom om apparaternas användningsförhållanden underlättar när vi skall fatta beslut om apparaternas underhållsbehov.

Utbildning

MTA erbjuder utbildning i elsäkerhet och apparatkännedom inom områdena el, gas, mekanik samt vilka lagar och bestämmelser som sjukvården har att följa vid hantering av medicintekniska produkter. Effektiv och säker användning av medicintekniska apparater och system kräver att den kliniska personalen vet hur både de enskilda apparaterna och de sammansatta apparatsystemen fungerar.

Uppföljning av olyckor och tillbud

Vid olyckor och tillbud där medicinteknisk apparatur varit inblandad utreder och redovisar vi våra synpunkter på vad som orsakat händelsen. Vi bevakar olycksrapporter i Sverige och utomlands som syftar till att förhindra en upprepning. Vi har också fortlöpande kontakt med myndigheter och provningsorganisationer för säkerhetsaspekter på medicinteknisk utrustning.