Capio
Capio
Capio

Avdelning 30 HIA

På Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) vårdar vi dig med akuta hjärtbesvär som till exempel misstänkt eller fastställd hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsäcks- eller hjärtmuskelinflammation, hjärtsvikt, lungemboli (blodpropp i lungan) och övrig akut specialistkardiologi som är i behov av tät övervakning och behandling.

medarbetare med patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Vi använder oss av arytmi- och ischemiövervakning som övervakar hjärtrytm och eventuella tecken på syrebrist i hjärtat. Hjärtats funktion bedöms med ultraljudsundersökning både i vila och i vissa fall under belastning.

I anslutning till HIA ligger kranskärlsröntgen där vi röntgar hjärtats kranskärl och behandlar eventuella förträngningar med ballongvidgning.

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare och undersköterska ingår och har behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån dennes prioriterade behov, det vill säga den mest akut sjuka först. Livsstilsåtgärder är en central del av behandlingen där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, och dietister har en viktig roll. Vi arbetar personcentrerat vilket innebär att vi önskar involvera patient och närstående  i vården utifrån individuella resurser och behov.

Under Din vårdtid får Du mycket information kring förebyggande åtgärder, genomgång av medicinering, kostråd och instruktioner kring motion och träning. Rökstopp är av yttersta vikt vid hjärtsjukdom! Efter vårdtid erbjuds patient och anhörig hjärtskola avseende sin diagnos (hjärtinfarkt, förmaksflimmer eller hjärtsvikt) där ytterligare information kring egenvård och livsstilsåtgärder ges, utöver uppföljning i öppenvård på Hjärtcentrum där det behövs.