Capio
Capio
Capio

Mina rättigheter som patient

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för:

  • Att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter.
  • Administration som rör dig i syfte att ge vård.
  • Att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning.
  • Att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • Planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

Kategorier av personuppgifter

För uppräknade ändamål med personuppgiftsbehandlingen behandlar vi dina personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter.

Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter där det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.


I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser 

Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

Bevarande och gallring

I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård.

Nationell patientöversikt, NPÖ

NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Från Capio S:t Görans Sjukhus lämnar vi uppgifter med sammanfattande journalanteckningar och diagnoser för besök efter den 1 maj 2012. Det är endast vårdpersonal som behandlar dig som får ta del av uppgifterna. Innan någon tar del av dina uppgifter i NPÖ måste de be om ditt samtycke.

Om du inte vill vara med i NPÖ

Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vård­givare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vård­personalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler (se nedan).

Nödöppning kan användas

Om det finns fara för liv och hälsa och du är medvetslös, eller alltför medtagen för att ge din tillåtelse till vårdpersonalen att ta del av uppgifter i en sammanhållen journal, finns det möjlighet för vårdpersonalen att göra det ändå. Då ser vårdpersonalen först vilka vårdgivare som har journalinformation om dig i den sammanhållna journalen. De journaluppgifter som bedöms kunna ha betydelse för den aktuella vårdsituationen kan personalen få tillgång till. Då måste vårdpersonalen kontakta den andra vårdgivaren som tillfälligt kan häva spärren och därmed gör det möjligt att läsa journaluppgifterna med en nödöppning.

Spärr av patientjournal

Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Du har även rätt att göra intern spärr av din journal inom sjukhuset.

För att spärra sin journal måste man legitimera sig. Du kan spärra din journal via 1177.se (E-legitimation behövs). Det går även att spärra sin journal genom att uppvisa legitimation och fylla i en blankett vid informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset.

Om du har frågor kan du ringa patientvägledare på telefonnummer 08-58 70 20 65.

Hävning av spärrad patientjournal

Om du själv har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt.

Du kan häva din spärr av din journal via 1177.se (E-legitimation behövs). Det går även att häva spärren genom att uppvisa legitimation och fylla i en blankett vid informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset.

Om du har frågor kan du ringa patientvägledare på telefonnummer 08-58 70 20 65.

Nationella kvalitetsregister

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

Biobank

Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prov sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Som patient får du också ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

Dina rättigheter

Läsa din journal

Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 e-tjänster. Genom att logga in med din e-legitimation kan du se din journal med uppgifter från 1 januari 2014.

Journalkopior på papper

Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare. Läs mer om vad din skriftliga beställning måste innehålla under sidan Journalkopior.

Loggutdrag

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet. Det gör du genom en skriftlig begäran från dig med vanlig post till patientvägledare:

Capio S:t Görans Sjukhus
Patientvägledare
112 81 Stockholm

Du kan även begära ett loggutdrag via 1177.

Begäran ska innehålla:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta

Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

Begära att journalanteckningar tas bort

Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Klagomål på hantering av personuppgifter

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till din vårdenhet. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Vårdgarantin

Besöka specialist inom 30 dagar
Du ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes.

Behandling inom 90 dagar
Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Gå till mottagningen eller träffas digitalt
Vårdgarantin gäller oavsett om du kontaktar vården via telefon, chatt, app eller går dit. Bedömning, besök och eventuell behandling kan ske genom att du besöker mottagningen eller genom ett digitalt möte, beroende på vårdens bedömning av ditt medicinska behov och dina önskemål.

För mer information om vårdgarantin, se information på 1177

Ekonomisk kompensation vid sent inställd operation

Ibland ställs en operation in trots noggrann planering. Det är givetvis beklagligt och därför har Region Stockholm bestämt att du som patient kan få en ekonomisk kompensation på 1 500 kronor om din operation blir inställd mindre än 48 timmar före planerad tid. Du måste själv dock själv ansöka om att få ersättningen hos vårdgivaren.

Vårdgivaren är skyldig att förklara varför operationen blivit försenad. Vårdgivaren ska hjälpa dig med ansökan och se till att du får rätt blankett att fylla i.

Ersättning betalas betalas endast till personer som är folkbokförda i Stockholms län.
Du kan inte få kompensation om den försenade operationen påbörjas inom 24 timmar efter den planerade tiden.

Fler frågor och svar om personuppgifter