Kirurgkliniken

Kirurgkliniken är indelad i fem sektioner: akut, bröst, samt övre (ÖGI/Obesitas) respektive nedre gastroenterologiska (NGI) sektionerna och urologi

Under 2013 har antalet sökande till kirurgakutmottagningen ökat från 2012 med 0,2 %. Antalet akuta inläggningar, som ökat de senaste åren, ökade 2013 med 3,8 %, vilket gjorde att andelen patienter som lades in för akut slutenvård på kliniken var 72,4 %. Detta innebär att 28% av de akutsökande blev inlagda.

Antalet akuta operationer minskade jämfört med 2012 (-1 %) Således opererades 25 % av de akut inlagda patienterna.

Vi ligger långt framme vad gäller nya metoder och ny teknik för diagnostik, vård och behandling.

Utvecklingen sker i nära samarbete med röntgen och fysiologkliniken och anpassas efter patienternas behov och önskemål. Vi deltar i utvecklingen av t.ex. titthålskirurgi, där vi numera förutom gallkirurgi erbjuder viktreducerande operationer för starkt överviktiga, liksom operationer för ljumskbråck och halsbränna. Inom bröstcancerkirurgi har vi plastikkirurgisk kompetens. Inom urologsektionen handläggs både akut och elektiv urologi med inriktning mot titthålskirurgi, t.ex. robotassisterad operation vid cancer i prostata, och vid cancer eller andra tillstånd inom övre urinvägarna.

Modern teknik, korta beslutsvägar, och teamarbete gör att undersökning, operation och eftervård effektivt integreras i en enda process.