Remittera till Smärt- och utmattningsrehab

Vi erbjuder multimodala bedömningar och rehabiliteringsinsatser för personer med långvariga smärttillstånd och/eller utmattningssyndrom.

Uppdrag och målgrupp 

 • Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.
 • Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:
  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.
 • Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

För att delta i vårt rehabprogram krävs att patienten kan vara fysiskt närvarande under hela programmet och kunna engagera sig i grupp. I enstaka fall där grupprehabilitering inte är möjlig kan individuell rehabilitering erbjudas.

När du skickar remiss till oss är det viktigt att denna information ingår:

 • Frågeställning/Önskemål: oavsett frågeställning är det viktigt att ange huruvida patienten är motiverad och har möjlighet att genomföra en rehabilitering.
 • Diagnos: speciellt diagnos/tillstånd som kan påverka möjligheten till rehabilitering så att vi kan göra en adekvat bedömning
 • Övriga sjukdomar: psykiatrisk komorbiditet viktigt att ange.
 • Tidigare/nuvarande medicinering: viktigt ange ev. effekt och bieffekt av dessa. Opioidanvändning och dosering måste anges, och tydligt framgå vem som har ansvaret för den fortsatta förskrivningen av denna.
 • Relevant anamnes: smärta, lokalisation, duration, tidigare operation?, tidigare smärtklinik/rehab och resultat av detta?
 • Relevant psykosocial information som kan påverka rehabiliteringen. Avvikande, relevant status.
 • Svar eller sammanfattning av senaste radiologisk undersökning om relevant.
 • Har patienten pacemaker?

Om du upplever att vår remiss- eller patientbedömning inte blivit som du  förväntat dig, så får du gärna höra av dig till verksamhetschef Karsten Ahlbeck. Vi vill kunna förbättra oss, och det gör vi inte utan remittenternas kloka reflektioner på vår verksamhet!