Journalkopior

Du kan beställa kopior av din journal via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev eller fax.

Journalservice vid Capio S:t Görans Sjukhus är den enhet som administrerar journalbeställning från extern kund. Beställning kan göras på telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev eller fax. Du kan använda vår beställningsblankett eller skriv ett eget brev med din beställning.


Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan ta del av exempelvis mottagningsbesök, telefonkontakter, slutanteckningar, svar från provtagning och röntgen samt läkemedelsordinationer. Du kan endast läsa journalanteckningar från februari 2014 och som har signerats (godkänts) av ansvarig vårdpersonal. Tidigare journalanteckningar kommer inte att visas, för att ta del av dessa hänvisar vi till Journalservice. 

För att kunna läsa din journal krävs att du har fyllt 18 år och har någon form av internetuppkoppling via dator, mobil eller surfplatta. Du måste också ha ett konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster. för att ta del av denna tjänst. Ett konto skapar du via www.1177.se Vårdguiden. Där hittar du information om hur du praktiskt går till väga för att skapa ett konto och läsa mer om fler tjänster som finns att ta del av.

Observera att din journal endast kommer att vara läsbar när du själv aktivt väljer att använda tjänsten. Informationen är skyddad (krypterad), den lagras inte i 1177 Vårdguidens e-tjänster och du kan själv välja bort denna funktion om du inte önskar läsa journalinformationen. Det är endast du som patient som kan läsa din journal i 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Rutin utlämnade av patientjournal via Journalservice

Obligatoriska uppgifter vid en journalbeställning:

  • Patientens personuppgifter och fullständiga namn.
  • Beställarens namn.
  • Fullständig adress dit journalhandlingen ska skickas.
  • Uppgift om vårdperiod och klinik som journalhandlingen ska omfatta.

Beställningsrutin - privatpersoner

Beställning via telefon: 08-5870 1268.
Öppettider Mån-Tor 8:30-10:00, 13:00-14:00 och Fre 08:30-10:00

Skriftlig beställning via post: Capio S:t Görans Sjukhus/Journalservice 11281 Stockholm

Beställning via 1177 Vårdguden e-tjänster. E-legitimation krävs.

Uppskattad handläggningstid en vecka.

  • Vid akut behov kan journalhandlingen hämtas personligen på Journalservice. Öppettider: måndag-torsdag 9.00–11.00,13.00–15.00, fredag 9.00–11.00.
  • Giltig ID-handling som legitimation, EU-pass eller körkort måste kunna uppvisas.
  • Om annan än patienten hämtar journalhandlingen krävs en fullmakt från patienten, bevittnad av två personer.

Utlämningsrutin
Skickas per brev till beställaren (patienten). Skickas som brevförsändelse till folkbokföringsadressen.

Beställningsrutin - anhöriga
För förälder till barn under 18 år är S:t Görans Sjukhus policy att barnet bör få möjlighet att lämna sitt medgivande till att föräldrarna tar del av journalhandlingen, även om lagen inte kräver det. Endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalhandlingen.

Anhörig till avliden patient som önskar rekvirera journalhandling måste bifoga registerutdrag som styrker släktskapet. Beställs från skatteverket.

Observera att det inte är självklart att släktskapet "tar över" sekretessen, därför krävs ett godkännande av behandlande läkare eller verksamhetschef innan journalkopia lämnas ut.

Skriftlig rekvisition.

Ingen avgift.

Vårt journalsystem
På Journalservice finns journaler från sjukhusets kliniker: Akutkliniken, Akutmedicinkliniken, Anestesikliniken, Hjärtkliniken, Kirurgkliniken, Medicinkliniken, Neurologiska kliniken, Ortopedkliniken, Röntgenkliniken, Smärtklinken. Journalservice är sedan länge datoriserat. De delar av journaler som inte förs in i datajournalssystemet skannas och sparas i ett elektronisktarkiv. I vårt arkiv förvaras journaler sedan 1 december 1999.

På S:t Görans sjukhusområde finns fler vårdgivare. Kontakta respektive vårdgivare för att få mer information om hur du beställer journal från dem. 


Äldre journaler
Landstingsarkivet - Här finns journaler från 1946 fram till 30/11 1999 samt urologjournaler från 1972-1980. Telefon: 08-737 27 10. Stadsarkivet - Här finns journaler fram till 1946. Telefon: 08-508 28 300.

Röntgenbilder
Kontakta Röntgenavdelningen för frågor om röntgenbilder, telefon: 08-5870 15 00.