Så hanterar vi din information

Capio S:t Göran delar information med andra vårdgivare och deltar i nationellt kvalitetsarbete

Sammanfattning:

För att viktig journalinformation skall finnas tillgänglig för din vård deltar vi i journaldelning via nationella patientöversikten (NPÖ). I NPÖ deltar många vårdgivare i landsting och kommuner. Exempel på information som ingår är sammanfattande journalanteckningar, labsvar, läkemedel och diagnoser. För att någon ska få ta del av denna information måste du först ge ditt samtycke. Om du inte längre vill vara med i NPÖ kan du kontakta vår patient­vägledare. Patientvägledaren kan på din begäran spärra eller låsa upp din journal i NPÖ.

För att förbättra vårdens kvalitet samt stödja forskning och utveckling samverkar vi på Capio S:t Görans Sjukhus med biobank och ett flertal kvalitets­register. Under din vistelse hos oss kan det hända att vi samlar in uppgifter om dig och din vård till dessa. All medverkan i register följer sekretess­lagstiftning och patientdatalag. Du har alltid möjlighet att tacka nej. Även i efterhand kan du välja att få alla dina uppgifter raderade.

Mer information om NPÖ, Biobanken och kvalitetsregister kan får via vår hemsida, när du besöker oss eller via vår patient­vägledare tel. 08-5870 2065.

Sammanhållen Journal / Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Ändamål och syfte:

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient, t.ex. allergier, överkänslighet och vilka läkemedel du tar. Denna information kan finnas hos olika vårdgivare på olika platser. Oftast kan du själv redogöra för din sjukdomshistoria i samband med besök men det kan finnas tillfällen i akuta lägen när du inte själv kan svara eller inte minnas. Information kan också vara viktig för att planera din vård eller följa upp efter ett vårdtillfälle.

Vilka uppgifter finns i NPÖ:

Delar av de uppgifter som finns i dina journaler kan tillgängligöras via NPÖ. Från Capio S:t Görans sjukhus tillgängliggör vi sammanfattande dokumentation kring din vård samt diagnoser, laboratoriesvar och röntgensvar.

Detaljerad beskrivning av vad som delas via NPÖ

Vem kan ta del av informationen:

De vårdgivare som är anslutna till NPÖ kan efter ditt samtycke ta del av information från Capio S:t Görans sjukhus. De flesta vård­givare i stockholmsregionen är idag anslutna till NPÖ. Även flertalet av de som bedriver vård i kommunerna i regionen är anslutna. Ingen får ta del av information i NPÖ utan att be om ditt tillstånd. Enda undantaget är om du är akut livshotande sjuk och inte kan meddela dig.

Anslutna vårdgivare som finns i NPÖ

Att delta i NPÖ

Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra någonting.

Om du inte vill vara med i NPÖ kan du kontakta vår patient­vägledare på telefonnummer 08-5870 2065. Du får då mer information om spärrar och en blankett för skriftlig anmälan. Du kan också direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster spärra delning i NPÖ. 

Om du vill ta bort spärr i NPÖ kan du kontakta våra patient­vägledare: tel. 08-5870 2065.

 

Att delta i biobank

Vad är en biobank?

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då man behöver lämna prover, oftast blodprov eller vävnadsprov. Ibland sparas prover i en så kallad biobank efter att ha analyserats. De allra flesta rutinprover sparas dock inte.

En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader. Proverna ska gå att koppla till den person de kommer ifrån.

Vad är syfte och ändamål med en biobank

Det främsta skälet till att prover sparas är att man som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Så är det till exempel med många infektionssjukdomar eller vid uppföljning av cancersjukdomar.

Biobanker behövs också för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och för kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. I forskning är biobanker värdefulla tex för att studera både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar.

Hur skyddas prover och uppgifter i en biobank

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prover. Alla personuppgifter skyddas av sekreteslagen och patientdatalagen.

Är det valfritt att delta?

Det är helt valfritt att vara med i biobank. I samband med vård på sjukhuset får du en hälsodeklaration. I hälsodeklarationen får du ange samtycke till att prover under vårdtillfället kan sparas i biobank. Hälsodeklarationen sparas i patientjournalen.

Kan man ändra sig?

Man har alltid rätt att ändra sig, men ett prov som har slängts är borta för alltid. Om man är osäker och vill tänka över sitt beslut kan det vara bra att samtycka till att spara provet tills vidare. Man kan senare när som helst ändra sig genom att skicka in en nej-talong som man kan få i samband med provtagningen. Man kan också ladda ned och fylla i en nej-talong på Nationella biobanksrådets webbsajt, Biobanksverige.

Ytterligare information:

Kvalitetsregister:

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill Capio S:t Görans Sjukhus rapportera uppgifter om dig till nationella kvalitetsregister. Capio S:t Görans Sjukhus är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till kvalitetsregistren. För varje register finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som sköter ­registret.

Ditt deltagande är helt frivilligt och om du önskar avstå medverkan eller har frågor om kvalitetsregister, vänligen kontakta patient­vägledaren vid Capio S:t Görans Sjukhus.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vård mellan olika sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättrings­arbete. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vård och behandling och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt person­nummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling, dina provresultat o.s.v. Exakt vilken information som samlas in skiljer sig mellan de olika registren. Har du frågor kan du alltid vända dig till vår patientvägledare.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv och ibland även från andra vårdgivares journaler. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från kan det ske elektroniskt.

Sekretess

Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från registren om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i kvalitetsregistren skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har Capio S:t Görans Sjukhus direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Även den organisation som sköter registret kan ta del av dina uppgifter.

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur ett kvalitetsregister. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har du även rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka person­uppgifter som kvalitetsregister har registrerat om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad till den organisation som är centralt personuppgiftsansvarig.

Vill du ha mer information om kvalitetsregister kontakta:

Patientvägledaren på Capio S:t Görans Sjukhus telefonnummer: 08 – 5870 20 65. Där kan du också få vägledning om registerutdrag, utplåning av uppgifter samt kring den åtkomst som har skett till dina uppgifter.

Läs vidare