Smärtrehabiliteringen

Sedan 1 oktober 2014 ingår Smärtrehabiliteringen i vårdval Rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.

Vi tar emot patienter från 18 års ålder med långvarig icke-malign smärta och/eller utmattningssyndrom.

Vi arbetar i multimodala team där du är en viktigt teammedlem. I teamet ingår läkare, fysioterapeut och psykolog och dessutom deltar sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom och psykiater efter behov.

Vi använder ett beteendemedicinskt arbetssätt, där vi först gör en helhetsbedömning av din situation. Tillsammans med dig försöker vi sedan under rehabiliteringstiden hitta nya sätt för dig att hantera och leva med smärtan. Målsättningen är att öka din livskvalitet, förmåga att fungera i vardagen och att du ska kunna göra mer av det som är viktigt för dig i livet.

Du kommer att få utforma din egen individuella rehabiliteringsplan (IRP) med stöd av oss. Dina individuella mål följs upp under tiden du är här, genom återträffar med teamet. Den behandling som ges har i forskning visat sig fungera väl för att förbättra livskvalitet och funktionsförmåga vid långvarig smärta.

Så här gör du om du vill komma till Smärtrehabiliteringen

Det lättaste sättet är att be din läkare skriva en remiss till oss, men du kan också söka själv med en så kallad egenremiss. Gemensamt för dessa båda sätt är att vi behöver ha så mycket information om dig som möjligt:

 • Sjukdomshistoria
 • Tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser
 • Kopia på eventuella röntgensvar eller labsvar
 • Sysselsättning
 • Dina förväntningar

Vi bedömer sedan remissen och om du stämmer in på kriterierna för vårdval smärta kommer du att bli kallad.

Bedömningsfasen

Inför första besöket

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS)     

Teambedömning med åtgärdsplan

Alla patienter som kallas till oss genomgår en teambedömning. I teambedömingen ingår ett enskilt besök hos läkare, psykolog och fysioterapeut samt ett teambesök där patienten träffar hela teamet för att tillsammans med oss komma fram till en åtgärdsplan.

En bedömning av smärtan, muskel- och rörelsefunktioner samt psykiska funktioner görs individuellt av läkare, fysioterapeut och psykolog.  Därefter har vi ett gemensamt teammöte där en individuell åtgärdsplan formuleras tillsammans med dig. Våra läkare är specialister i smärtlindring (algologi) och rehabiliteringsmedicin, våra psykologer KBT-utbildade, och fysioterapeuterna inriktade på träningsbehandling för funktions- och aktivitetsförbättring.

Beroende på bedömningen, kan du sedan gå tillbaka till din ordinarie läkare med din åtgärdsplan, eller delta i vår kunskapsvecka och vårt smärtrehabiliteringsprogram alternativt vårt utmattningsprogram.

Rehabiliteringsfasen

Nedan följer en kort beskrivning av de olika delarna av smärtrehabiliteringen:

 • Kunskapsvecka (introduktionsvecka)
 • Smärtrehabiliteringsprogram
 • Individuell rehabiliteringsplan (IRP)
Kunskapsveckan

Kunskapsveckan är en grundläggande utbildning med föreläsningar kring vad smärta är, vad som händer i kroppen vid smärta, olika sorters smärta, skillnad mellan akut och långvarig smärta, läkemedel och annan smärtlindring, smärtans konsekvenser, hälsofrämjande levnadsvanor, fysiskt aktivitet och ergonomi.

Målet är att du genom en ökad förståelse, skall kunna hantera din smärta bättre och ha baskunskaper inför det längre smärtrehabiliteringsprogrammet.

Kunskapsveckan och smärtrehabiliteringsprogrammet leds av fysioterapeut, psykolog och läkare samt av sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom.

Smärtrehabiliteringsprogrammet

Smärtrehabiliteringsprogrammet är gruppbaserat och bygger på ett kognitivt-beteendeterapeutiskt synsätt (KBT).

Det har följande övergripande mål:

 • Förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga
 • Ökad självständighet
 • Förbättrad livskvalitet
 • Ökad social delaktighet

Programmet är 4 veckor långt och består av gruppbehandlingar av fysioterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom.

Tyngdpunkten ligger på praktisk hjälp med hantering av smärta samt fysisk aktivitet och avspänning. Dessutom ingår praktisk hjälp med kost- och sömnvanor, ergonomisk rådgivning, stresshantering och bassängträning.

För några patienter, där det bedöms lämpligt, erbjuds också ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Utmattningsrehabiliteringsprogrammet

Programmet är 14 veckor långt och består av grupphandlingar av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Tyngdpunkten ligger på att minska stressupplevelse och att återfå balans.

Individuell rehabiliteringsplan (IRP)

Med hjälp av ditt team får du formulera dina egna rehabmål  i en individuell rehabiliteringsplan (IRP), Du och teamet har uppföljande möten där dina målsättningar tas upp.

Tanken är att man efter avslutat program, skall kunna fortsätta med smärthanteringen och träningen på egen hand, nära sitt hem eller sin arbetsplats.

Efter avslutat program får din ordinarie läkare en sammanfattning med rekommendationer.

Vilka får delta?

Du skall ha fyllt 18 år, ha smärta och/eller utmattning sedan mer än tre månader, och vara i behov av att utveckla förbättrade strategier för hantering av smärta och/eller stress/utmattning.

Kroppslig eller psykiatrisk sjukdom skall vara färdigutredd och behandlad, och det är viktigt att du klarar av att delta aktivt i programmet.

Du behöver inte vara sjukskriven för att delta, men de som behöver kan erbjudas sjukskrivning under kunskapsveckan och smärtrehabiliteringsprogrammet. Pensionärer kan också delta.

Innan du påbörjar gruppbehandlingen, behöver läkemedelsbehandlingen vara optimerad och stabil. Detta bör göras innan du kommer till Smärtrehabiliteringen, eller på Smärtrehabiliteringen innan du påbörjar något av programmen.