2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

AT-tjänstgöring

AT-tjänstgöringen på Capio S:t Görans Sjukhus startar fyra gånger per år vecka 10, 22, 36, 48. Vid varje tillfälle anställs elva nya AT-läkare för en period om ca 21 månader varav tolv månader genomförs på Capio S:t Görans sjukhus och nio månader inom Region Stockholms sjukvårdsområde.

Anställnings- och lönevillkor regleras av Svenska Kommun och Landstingsförbundets kollektivavtal med Läkarförbundet. Lönesättning regleras genom kollektivavtal med Stockholms läkarförening. Lägsta lön är 30000 kr/månad och för dig som är disputerad med doktorsexamen utgår ytterligare 1 500 kr per månad.

Capio S:t Görans Sjukhus

Opererande specialiteter 6 månader. Avsnittet innehåller kirurgi, ortopedi samt en vecka anestesi. Tjänstgöringen börjar med sjukhusgemensam samt kirurgisk introduktion måndag till och med följande veckas måndag. Du kommer att ha en personlig handledare under din placering. Kontinuerlig utbildning ingår i tjänsten. Utöver klinisk handledning under arbetet ges tre timmars undervisningstillfällen per vecka varav ett sköts av AT-läkarna själva. Knappt hälften av tjänstgöringen sker på akutmottagning med dag- eller nattjänstgöring.

Nattjänstgöring sker i form av nattjoursveckor. Du kommer aldrig att tjänstgöra ensam då det alltid finns specialister alternativt ST-läkare i slutet av sin utbildning samtidigt i tjänst.

Internmedicin 6 månader, även här startar tjänstgöringen med en introduktion. Du kommer att få en personlig handledare. Kontinuerlig utbildning ingår i tjänsten i form av klinisk handledning och teoretisk undervisning enligt nedan. Du tjänstgör cirka 40 % av tiden på akutmottagning dag och natt och resterande tid på vårdavdelningar. Du tjänstgör inte ensam på akutmottagningen utan har dygnet runt tillgång till handledning av erfaren internmedicinare eller senior ST-läkare.

Norra Stockholms psykiatri ca 3 månader
Tjänstgöringen sker vid Norra Stockholms psykiatri med avdelningar på S:t Görans sjukhusområde. Från och med juni 2013 ingår en vecka på Beroendecentrum. Norra Stockholms psykiatri är en stor klinik med ett upptagningsområde på ca 271 000 vuxna, vilket spänner över innerstaden norr om Slussen, Bromma, Ekerö, Hässelby och Vällingby. Slutenvården är förlagd till S:t Görans Sjukhus.

Tre introduktionsdagar inleder tjänstgöringen inom Norra Stockholms psykiatri. Kontinuerlig klinisk handledning ingår, och för den som önskar det ordnas även en personlig handledare. Placeringarna utgörs i normalfallet av en längre placering på en psykiatrisk vårdavdelning och 3-4 veckors akuttjänstgöring dagtid.

Jourtjänstgöring kväll/helg/natt ingår för närvarande inte i tjänstgöringen men kan komma att ändras. Tidigare erfarenhet av psykiatri ger möjlighet till anpassad tjänstgöring.

Allmän medicin 6 månader
Tjänstgöringen sker på vårdcentraler och husläkarmottagningar i centrala Stockholm och i västerort, antingen i privat eller offentlig driftsform. Vårdcentralsplacering enligt lottning tilldelas när du erbjuds AT-tjänst. Inga förturer ges.

Introduktion sker individuellt på vårdcentralen. En personlig handledare ansvarar för introduktion och handledning. Avsatt tid för handledning, minst en timme per vecka, ingår som obligatorium.

Handledaren och övriga kollegor finns tillgängliga för att hjälpa AT-läkaren vid behov under pågående mottagning. Handledaren och AT-läkaren har också regelbundna ömsesidiga medsittningar.

Jourtjänstgöring förekommer inte.

Kvalifikationer 
Du måste ha erlagt läkarexamen vid ansökningstillfället.