2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

SR-utredning

Eftersom vi får många remisser för detta tillstånd är det av stor vikt att patienten är utredd så långt som möjligt inom primärvården när patienten remitteras. Det är en förutsättning för att patienten skall kunna remitteras till rätt instans.

I en primärvårdsutredning av oklar långvarig feber/SR bör ingå:

  • Hb, LPK, TPK, CRP, SR, B-celler, P-proteinfraktioner, U-proteinfraktioner, Ca, Na, K, Kreatinin, ALAT, ASAT, ALP, GT, albumin, bilirubin, CK, serologi för HIV, CMV, EBV. Provtagning för RF, ANA. PPD-test och urinsticka. Speciellt vid långvarig hög feber bör även ingå blododling, urinodling.
  • Vid hög SR hos medelålders kvinna skall särskilt beaktas möjligheten av temporalisarterit och vid minsta misstanke tages temporalisartärbiopsi.
  • Vidare bör patienten vid fortsatt oklar SR genomgå CT thorax – buk för att söka efter abscess, lymfadenopati, splenomegali, tumör och eventuellt även transesofageal ekokardiografi med frågeställningen endokardit.
  • Om utredning visar lokaliserad malignitet skall patienten remitteras vidare utifrån detta.
  • Om utredning talar för reumatisk sjukdom skall patienten remitteras till reumatolog för vidare bedömning. Närmaste reumatologklinik är KUS, Solna.
  • Om utredning talar för hematologisk sjukdom t ex myelom eller lymfom skall patienten remitteras hit för vidare handläggning.
  • Om utredningen talar för infektionssjukdom eller är fortsatt oklar skall patienten remitteras till infektionsklinik/sektion då den vanligaste bakomliggande orsaken till oklar feber/SR stegring är infektionssjukdom.