2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smärtrehabiliteringen

Information till dig som remitterar till Smärtrehabiliteringen.

Sedan den 1 oktober 2014 ingår Smärtrehabiliteringen i vårdval Rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.

Uppdrag och målgrupp

 • Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.
 • Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:
  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.
 • Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Vi erbjuder

 • Vi erbjuder multimodala bedömningar och rehabiliteringsinsatser för personer med långvariga smärttillstånd.
  • Multimodal rehabilitering består av en koordinerad multiprofessionell bedömning och rehabilitering med läkare, fysioterapeut och psykolog i teamarbete. Även arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska ingår som vårdgivare.
  • I våra smärtrehabprogram ingår bla beteendemedicinska insatser såsom KBT/ACT, fysisk aktivitet, ergonomi, aktivitetsbalans, mindfulness och levnadsvanor. Programmen är 5 veckor långa och målet med rehabiliteringen är ökad funktionsnivå och livskvalitet (utan att det nödvändigtvis innebär mindre smärta).
  • Vill du läsa mer om vad rehabiliteringen handlar om?
 • Vi erbjuder multimodala bedömningar och rehabiliteringsinsatser för personer med utmattningssyndrom.
  • Utmattningsprogrammet är 10 veckor långt och består av gruppbehandlingar av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Vi träffas ca 3 dagar per vecka och tyngdpunkten ligger på att hitta sätt att minska stressupplevelse och att återfå balans mellan aktivitet och återhämtning

Remittera till oss

Rehabiliteringsinsatsen inbegriper ett stort åtagande från vårdgivaren men framförallt från patientens sida. Kanske har patienten inte mer än en möjlighet att deltaga i rehab, och då måste förutsättningarna vara så bra som möjligt. Därför är det absolut viktigaste att patienten är motiverad och kan delta. Det räcker inte med ”jag gör vad som behövs”, utan det måste framgå att patienten de facto kan.

För att delta i vårt rehabprogram krävs att patienten kan vara fysiskt närvarande under hela programmet och kunna engagera sig i grupp. I enstaka fall där grupprehabilitering inte är möjlig kan individuell rehabilitering erbjudas.

När du skickar remiss till oss är det viktigt att denna information ingår:

Frågeställning/Önskemål: Oavsett frågeställning är det viktigt att ange huruvida patienten är motiverad och har möjlighet att genomföra en rehabilitering.

Diagnos: speciellt diagnos/tillstånd som kan påverka möjligheten till rehabilitering så att vi kan göra en adekvat bedömning

Övriga sjukdomar: psykiatrisk komorbiditet viktigt att ange.

Tidigare/nuvarande medicinering: viktigt ange ev. effekt och bieffekt av dessa. Opioidanvändning och dosering måste anges, och tydligt framgå vem som har ansvaret för den fortsatta förskrivningen av denna.

Relevant anamnes ( smärta, lokalisation, duration, tidigare operation?, tidigare smärtklinik/rehab och resultat av detta?

Relevant psykosocial information som kan påverka rehabiliteringen.
Avvikande, relevant status.

Svar eller sammanfattning av senaste radiologisk undersökning om relevant.

Har patienten pacemaker?

Se även VISS

Om du upplever att vår remiss- eller patientbedömning inte blivit som du  förväntat dig, så får du gärna höra av dig till verksamhetschef Karsten Ahlbeck. Vi vill kunna förbättra oss, och det gör vi inte utan remittenternas kloka reflektioner på vår verksamhet!