2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Akutmedicinkliniken

På Akutmedicinkliniken  observeras, utreds och behandlas framför allt patienter med stort övervakningsbehov och/eller förväntad kort vårdtid, 1-2 dygn.

Patienterna omfattar hela det akutmedicinska panoramat men där de vanligaste förekommande diagnoserna är oklar bröstsmärta, kärlkramp, förmaksflimmer, hjärtsvikt, infektioner, KOL och akuta förgiftningar.

På de klinikens två Medicinska akutvårdsavdelningar (MAVA) finns specialistkompetens för de mer övervakningskrävande patienterna, t ex patienter som behöver telemetri eller annan avancerad hjärtövervakning samt specialutrustning för övertrycksbehandling/CPAP/NIV vid akut hjärtsvikt eller ”andnings-svikt”.

På Bröstsmärteenheten (BSE) observeras och utreds patienter med bröstsmärta där det bedöms vara låg till intermediär risk för akut kranskärlssjukdom.

På intermediärvårdsavdelningen (IMA) vårdas patienter som har ett högre övervakningsbehov. IMA har fyra vårdplatser, samtliga med möjlighet till kontinuerlig övervakning av patienternas vitalfunktioner. 

Akutmedicinkliniken var tidigare en del av Medicinkliniken, men är från 1 januari 2017 en egen klinik.