2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Görans Ultraljudsakademi sätter standard för patientnära ultraljud

Med Ultraljudsakademin blir Capio S:t Göran först i Sverige med ett sjukhusgemensamt program för utbildning i, utförande av, och ackreditering inom patientnära ultraljud.

Utbildningsprogrammet, som än så länge är ett pilotprojekt, börjar den 29/3 och pågår fram till strax innan midsommar. I det kommer deltagarna få lära sig teori och praktik i patientnära ultraljud, och till slut få göra en ”uppkörning” och bli ackrediterade.

Ultraljudsakademin leds av Fredrik Hallgren, specialist i anestesi och intensivvård, samt Leo Silvén Möller, ST-läkare i internmedicin, som till sin hjälp har en fakultet med stor erfarenhet av undervisning och handledning i patientnära ultraljud, både nationellt och internationellt.

Intensiva förberedelser

När Communicare träffar dem i början av februari är arbetet i full gång med att färdigställa innehållet i utbildningen, med inläsningsmaterial och underlag. En annan viktig del är att ta fram de kliniska PM som reglerar hur det patientnära ultraljudet ska användas, utifrån aktuell forskning. Rutiner och regler för hur bilderna ska sparas som journaldokumentation tas fram tillsammans med IT-avdelningen.

Viktigt att sätta standards tidigt

– Det är ett tacksamt läge att arbeta med patientnära ultraljud i dag, när det kommer mer och mer forskning som visar hur vi ska använda det för att det ska komma patienterna till nytta. I exempelvis USA, England och Australien, men även i Holland, så har man kommit väldigt långt i användandet av patientnära ultraljud, och det har blivit en etablerad del i läkarutbildningen, berättar Fredrik Hallgren.

Att vi nu startar Ultraljudsakademin på CStG är ett sätt att hänga på utvecklingen internationellt, och försöka ligga ett steg före det nationella, genom att sätta upp standards för hur vi ska utbilda, och säkerställa att användarna är kompetenta och kvalificerade, menar han.
– Lika viktigt som att vi använder patientnära ultraljud, är att vi jobbar på samma sätt med det, säger Fredrik.

Viktigt att förstå begränsningarna

Och lika viktig som forskning om nyttan av patientnära ultraljud, är forskning som visar när det inte ska användas, poängterar Leo Silvén Möller. En viktig del i den kommande utbildningen är att vara medveten om begränsningarna.

Fredrik Hallgren är också noga med att patientnära ultraljud inte kan ersätta de mer utförliga undersökningar med ultraljud eller andra metoder som görs inom Radiologin, Kardiologin eller på Fysiologen.

Fokus på specifik frågeställning

– I det patientnära ultraljudet arbetar vi mycket mer utifrån en specifik frågeställning, där vi snabbt kan se om det finns fynd som styrker vår teori om vad patienten lider av. Däremot går det inte med patientnära ultraljud utesluta möjliga diagnoser bara för att vi inte ser dem, där krävs andra undersökningar, framhåller Fredrik Hallgren.

”Visar att det går att påverka”

Under 1,5 års tid har de, och många andra, arbetat med konceptet för Ultraljudsakademin. Att det tagits emot väl av sjukhusets ledning, och nu ska genomföras, tycker de är ett tecken på Capio S:t Görans förmåga till utveckling.

– Vi är väldigt tacksamma mot sjukhusledningen som har lyssnat på vårt förslag till satsning. De har mött oss, vi har diskuterat och modifierat förslaget, och kan göra det verkligt. Det visar att det är möjligt att påverka här och få igenom initiativ, säger Fredrik Hallgren.

– Det ska bli väldigt kul och skönt när det sjösätts. Jag tror både vi och deltagarna är väldigt spända och nyfikna på hur det kommer att bli. Vi är också beredda att vara självkritiska och förändra i utbildningen. Vi gör en pilot och vi kommer att vara väldigt noga med att utvärdera resultaten, säger Leo Silvén Möller.

En del i vår utbildningsorganisation

Om man försöker se fem år framåt kommer patientnära ultraljud att ha blivit betydligt vanligare, på grund av fördelarna medicinskt, i logistik och i ekonomi, tror de båda.

– Förhoppningen är att fem år har patientnära ultraljud blivit en del i ST-utbildningen, och att vi har en organisation på sjukhuset för det. Vi ser även att ultraljud det kan vara till stor nytt för sjuksköterskor, och hoppas att även deras utbildning kan rymmas inom detta, säger Leo Silvén Möller.

 


Vad är patientnära ultraljud?

Patientnära ultraljud kan definieras som undersökning på plats hos patienten med portabel ultraljudsutrustning, för en symtom- eller fyndbaserad undersökning, eller som del i behandling.

Undersökningen ska vara snabb och fokuserad med riktade frågeställningar. Tillsammans med anamnes, status och provtagning fungerar den som ett hjälpmedel för att snabbare diagnostiera och behandla patienten på rätt och säkert sätt.


Vad är Ultraljuds­akademin?

Ultraljudsakademin är tänkt att fungera som en sjukhusövergripande organisation där frågor rörande utbildning, ackreditering, kvalitetssäkring och utveckling av användandet av patientnära ultraljud samlas. Under Ultraljudsakademins paraply ingår ultraljudsprogrammet som ska utbilda och ackreditera sjukhusets läkare i patientnära ultraljud.