2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Konkurrensverket stämmer Capio S:t Görans Sjukhus för konkurrensbegränsning i upphandling inom klinisk fysiologi 2008

Konkurrensverket (KKV) har i dag den 28 augusti lämnat in en stämningsansökan mot Capio S:t Görans Sjukhus AB (CStG), avseende en upphandling inom klinisk fysiologi som gjordes 2008. KKV yrkar på en konkurrensskadeavgift om 1,2 MSEK avseende CStG. Ärendet rör separata uppdrag som är helt fristående från Capios huvudavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) avseende driften av akutsjukvården vid CStG.

KKV gör gällande att ett underleverantörsavtal som skrevs i samband med upphandlingen var konkurrensbegränsande. KKV startade utredningen av detta ärende, på eget initiativ, den 12 juni 2012, vilket Capio tidigare informerat om.
2008 upphandlade SLL-tjänster inom klinisk fysiologi, en typ av medicinska undersökningar som t.ex sömnapné-undersökningar och arbets-EKG. CStG deltog i upphandlingen i syfte att kunna bibehålla den kompetens inom klinisk fysiologi som akutsjukhusuppdraget kräver, klara sina utbildningsuppdrag och, framför allt, tillvarata patienternas bästa. I samband med detta skrevs ett underleverantörsavtal med Aleris i syfte att kunna inge ett fullvärdigt och separat anbud i full konkurrens med andra anbudsgivare. Genom detta avtal kunde CStG delta i upphandlingen trots en relativt liten marknadsandel inom klinisk fysiologi. Underleverantörsförhållandet redovisades öppet i upphandlingen och godkändes av SLL i den då aktuella upphandlingen.

Underleverantörsavtalet har tillämpats inom ett område, sömnapnéundersökningar, med en omsättning på 2,7 MSEK för 2012 (motsvarande 0,2 % av sjukhusets totala omsättning 2012). CStG har inget inflytande över vilket antal undersökningar som faktiskt kommer att genomföras, detta avgörs av inflödet från remitterande läkare. CStG fortsätter att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi enligt avtal med SLL, som förlängdes i november 2012 till och med juni 2014.

Sedan KKV inledde sin granskning i juni 2012 har CStG samarbetat med Konkurrensverket med full öppenhet vad avser all relevant information i ärendet och vad som efterfrågats av KKV. CStG avser nu att bemöta KKV’s synpunkter i den kommande processen.

För information, vänligen kontakta:
Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus Telefon: 08-5870 2050

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans sjukhus Telefon: 073-901 26 99

Om Capio
Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på drygt 10 miljarder SEK och över 11 000 medarbetare vid vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se www.capio.com/sv.