2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ledarskap som följer patientflödet på Hjärtkliniken

Hjärtklinikens ledning samlad för resultatgenomgång.

Ett ledarskap för framtidens vård ska följa patientens väg. Det är grundtanken i den nya organisation som ska införas på Hjärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, vilket kommer inkludera rekrytering av vårdenhetschef.

Den traditionella uppdelningen med separata enheter för slutenvård och för öppenvård, med varsin vårdenhetschef, ska ersättas med ett flödesbaserat ledarskap på kliniken. I det får vårdenhetschefen ansvar för omvårdnaden i ett helt patientflöde, som t.ex. arytmi eller ischemi, från det att patienten skrivs in på hjärtkliniken och vidare slutenvård, behandlings/utredningsenhet till uppföljande öppenvård.

Helhetssyn i ledarskapet

Den nya modellen ska ge en snabbare utveckling av kvalitet och arbetssätt inom omvårdnad enligt samma upplägg som finns avseende det medicinska i läkarorganisationen. Förhoppningen är också att det ska ge uppdrag med mer helhetssyn och helhetsansvar för chefer och medarbetare, menar Hjärtklinikens verksamhetschef Annica Ahl.

- Vi arbetar redan i dag utifrån patientflöden i vår vård-vardag, och vi mäter och utvecklar kvalitet på flödesnivå. Men ledarskapet på omvårdnadssidan är fortfarande uppdelat mellan avdelning och mottagning, trots att patienterna rör sig däremellan, berättar hon.

Utveckling och rotation

 - Med den nya organisationen vill vi ge chefen bättre möjlighet att utveckla och ta ansvar för ett patientflöde, och jobba för att lösa problem oavsett var i flödet de uppstår. Vi ser också att ett samlat ledarskap gör det lättare att jobba med en kompetenstrappa för sköterskor inom flödet, och förenkla möjligheten till arbetsrotation och utjämning av arbetsbelastning, berättar Annica Ahl.

Vård efter behov i flödet

Ur ett patientperspektiv är tanken att förändringen ska underlätta att patienten tas om hand på optimal vårdnivå utifrån behov och medicinsk utveckling. Patienter som inte längre behöver ligga inne på sjukhuset ska kunna få komma hem snabbare, och göra uppföljande besök på en dagvårdsenhet för ytterligare vård.

Den nya organisationen ska också ge en förbättrad service till patienter genom att i framtiden kunna samla flera olika undersökningar och besök till en samlad dag, i stället för fler separata mottagningsbesök som idag.

Den nya organisationen, som beslutades den 22/6, ska införas under 2017 och kommer bl.a. att innebära en rekrytering till den nya chefsrollen som ansvarig vårdenhetschef för arytmiflödet. Mer information om förändringen och annons för den nya rollen kommer i augusti.