2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ingen kritik från IVO mot akutvård på Capio S:t Görans Sjukhus

Under hösten gjorde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en oanmäld tillsyn vid akutmottagningarna i Stockholm, med fokus på patientsäkerheten för patienter som väntar på vårdplats. I sitt beslut konstaterar IVO att akutmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus uppfyller kravet på en god och säker vård för de patienterna.

IVO konstaterar i sitt beslut att patienter på akutmottagningen vid Capio S:t Göran i stort sett aldrig behöver vänta kvar mer än ett par timmar på akutmottagningen efter beslut om inläggning.

Patienternas behov av en lugn miljö, att kunna kalla på hjälp, och att få mat, dryck och läkemedel tillgodoses också i tillräcklig omfattning, skriver IVO. Patienternas placering i väntan på vårdplats och ansvarsfördelning för dessa anses också leva upp till kraven.

IVO konstaterar också att Capio S:t Göran lever upp till skyldigheten att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med uppföljning enligt egenkontroll. I detta identifieras och åtgärdas patientsäkerhetsrisker för de patienter som väntar på vårdplats, genom t.ex. omvårdnadsrond varje timme för alla patienter, utjämning av utskrivningar över dygnet, och direktinläggning på avdelning för vissa patientgrupper.

IVO bedömer även att Capio S:t Göran fullgör skyldigheten att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls, t.ex. genom att anpassa antalet slutenvårdsplatser efter behov och öppna upp fler vårdplatser under året. Sjukhuset ”arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten kontinuerligt och på alla nivåer”.

För mer information till media:
Anders Persson, Informatör, 08-5870 2043, anders.persson@capiostgoran.se