2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Görans Sjukhus vinner konkurrensmål i Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade idag dom i ett mål som rör ett underleverantörsavtal i samband med en upphandling av klinisk fysiologi. Patent- och marknadsöverdomstolen ogillade Konkurrensverkets yrkande om konkurrensskadeavgift och frikänner Capio S:t Görans Sjukhus. Detta innebär en ändring av tingsrättens dom från 2015.

Den aktuella upphandlingen inom klinisk fysiologi skedde 2008 och avsåg fysiologiska undersökningar som t.ex. sömnapnéundersökningar och arbets-EKG, och var alltså helt skild från Capio S:t Görans Sjukhus (CStG) huvudavtal med SLL.

Vid denna tidpunkt önskade CStG i första hand en direkttilldelning av fysiologiska undersökningar, liksom övriga akutsjukhus, för att säkra kompetens och tillgänglighet för dessa undersökningar. Eftersom det inte var möjligt enligt SLL uppmanades vi istället att delta i upphandlingen och att teckna det sedermera ifrågasatta underleverantörsavtalet.

För att kunna lämna ett konkurrenskraftigt och separat anbud i full konkurrens och med god tillgänglighet för våra patienter, tecknade CStG ett underleverantörsavtal med Aleris. Avtalet med Aleris redovisades helt öppet i upphandlingen och godkändes av SLL i samband med tilldelningen av uppdraget. Detta avtal förlängdes sedan av SLL i november 2012 till juni 2014.

Under 2013 lämnade Konkurrensverket en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, i vilken underleverantörsavtalet ifrågasattes. Tingsrättens dom i målet kom i december 2015. Tingsrätten biföll då delvis Konkurrensverkets yrkande och dömde ut en konkurrensskadeavgift på 1,1 MSEK för CStG.

CStG delade inte rättens uppfattning och överklagade domen. Förhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen ägde rum under 2017.

Den frikännande dom som Patent- och marknadsöverdomstolen nu meddelat innebär att domstolen inte delar Konkurrensverkets uppfattning om att underleverantörsavtalet varit konkurrensbegränsande. Domen kan inte överklagas och innebär därför slutpunkten för ärendet.

– Vi ingick detta avtal med patienternas bästa för ögonen, och med övertygelsen om att avtalet var i enlighet med gällande lagar och regler. Nu har rätten avslagit Konkurrensverkets yrkande om konkurrensskadeavgift. Vi tycker naturligtvis att det är positivt att denna frågeställning nu blivit avgjord, säger Sofia Palmquist, VD för Capio S:t Görans Sjukhus.   

För information vänligen kontakta:

Sofia Palmquist, VD, Capio S:t Görans Sjukhus
Telefon: 08-5870 15 88

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans Sjukhus
Telefon: 0739-01 26 99