2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Gott resultat för Capio S:t Göran när SLL jämför akutsjukhus

I en rapport som Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i dag offentliggjort jämförs effektivitet, i form av produktivitet och kvalitet, mellan Capio S:t Görans Sjukhus, Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset. Rapporten visar att Capio S:t Göran har lägst kostnad för att producera vård, samtidigt som sjukhuset har mer nöjda medarbetare och patienter, en god kvalitet och bra tillgänglighet.

– Vi välkomnar rapporten som ett verktyg för lärande och verksamhetsförbättring i vården i Stockholm. Sedan är resultatet naturligtvis glädjande, både för våra patienters skull och för våra medarbetares skull, som med sina insatser har gjort att vi nått hit. Vårt mål är att bedriva en värdeskapande vård där både patient och skattebetalare får bästa kvalitet för pengarna, säger Britta Wallgren, VD för Capio S:t Görans Sjukhus.  

I den så kallade ”Benchmarking-rapporten” jämförs resultat, kostnader och arbetssätt inom kärnområdena medicin, kirurgi och ortopedi för 2013. De sjukhus som har valts anses vara ungefär jämbördiga vad gäller patientunderlag och förutsättningar att producera vård.

Hög produktivitet per medarbetare

Rapporten visar att Capio S:t Göran har lägst kostnad för att producera vård. Skillnaden på ca 6-7 % i kostnad beror främst på en högre produktion av vård (räknat i antal s.k DRG-poäng) per anställd på CStG.  Om man räknar med skillnaden i ersättning per DRG-poäng blir kostnaden för landstinget cirka 11 % lägre än på övriga sjukhus i jämförelsen.

Samtidigt är kostnaderna något högre per anställd på Capio S:t Görans Sjukhus, på grund av högre lönekostnader i form av poänglönemodell.

I rapporten beskrivs även att det finns skillnader mellan hur sjukhusen arbetar med DRG-registrering, där Capio S:t Göran enligt rapporten registrerar åtgärder i vården på ett sätt som ger högre s.k. ”snittvikter” än motsvarande patienter på övriga sjukhus i jämförelsen, vilket i slutänden ger högre ersättning. Från Capio S:t Görans sida vill vi framhålla att dessa skillnader i registrerade åtgärder per patient lika väl kan bero på ett patientunderlag med mer resurskrävande äldre och multisjuka patienter (vilket också framgår av själva rapporten), samt fler patienter med psykiatriska- och beroendesjukdomar, dvs. en annan patientmix.

Nöjda medarbetare och patienter

Enligt ”benchmarking-rapporten” visar sig Capio S:t Görans Sjukhus ha något nöjdare medarbetare än övriga sjukhus i jämförelsen, speciellt vad gäller förtroendet för chef och närmaste ledning.  

Patienterna är också tydligt nöjdare på Capio S:t Göran. På alla sjukhusets kliniker visar patientenkäter på resultat som är bättre än riksgenomsnittet.     

God kvalitet och tillgänglighet

I benchmarkingrapporten beskrivs också relativt stora skillnader inom kvalitet och tillgänglighet mellan de tre jämförda sjukhusen. Vad gäller medelvårdtid utmärker sig Capio S:t Göran med en kort vårdtid generellt, och särskilt inom ortopedin där den är kortast bland de jämförda sjukhusen. Capio S:t Görans sjukhus har också lägst andel återinläggningar (inom 30 dagar).

Tillgängligheten i form av väntetid till mottagning och behandling bedöms som god vid samtliga tre sjukhus i rapporten.

Inom området kvalitet bedöms alla tre sjukhusen prestera goda resultat, men Capio S:t Görans Sjukhus klarar landstingets kvalitetsmål (s.k kvalitetsindikatorer) bäst enligt jämförelsen.

Hög effektivitet genom kvalitet och produktivitet

Sammanfattningsvis konstaterar utredarna i rapporten: ”Då effektivitet är det sammanvägda resultatet av produktivitet och kvalitet kan konstateras att CStG är det mest effektiva sjukhuset i denna jämförelse.”

Läs hela rapporten på http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2015/04/Jamforelse-av-tre-akutsjukhus/

För mer information kontakta:

Anders Persson, informatör.
Tel 08-5870 2766, mobil 073-043 3925.
Epost: anders.persson@capiostgoran.se