2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Stärkta relationer mellan Capio och europeiska fackföreningar genom nytt europeiskt företagsrådsavtal

Under Capios åttonde möte för europeiska företagsråd i Paris den 29-30 november 2012 undertecknades ett nytt avtal för europeiska företagsråd i enlighet med det nya EU-direktivet 2009/38/EG. Bland många förbättringar ger det nya avtalet tydligare definitioner av information och samråd.

Syftet med avtalet är att kommunikationen i Capio-koncernen ska vara öppen, riktad åt flera håll och bygga på ömsesidig respekt. Avtalet ska ses som en möjlighet att öka förståelsen av verksamheten, enheterna och marknader inom koncernen. Detta kommer att bidra till överföring av kunskap, utveckling av företagskulturen samt skapa en lärande organisation.

Ändringarna i det nya avtalet för europeiska företagsråd är:

  • Förbättrade och tydliga processer för information och samråd 
  • Bredare definition av gränsöverskridande frågor – relevanta för mer än två medlemsländer. 
  • Reviderad sammansättning av Capios europeiska företagsråd – vilket resulterar i ett ökat antal arbetstagarrepresentanter 
  • Förbättringar beträffande tid, resurser och besöksrätt för medlemmar i europeiska företagsråd

"En mycket viktig del av den öppenhet och insyn i kommunikationen som vi strävar mot på alla nivåer inom Capio är ett gott samarbete mellan Capios ledning och dess medarbetare, företrädda av europeiska fackföreningar. Det nya avtalet ger en stärkt plattform för fortsatt utbyte av kunskap och idéer på europeisk nivå", säger Thomas Berglund, VD för Capio.

"Vi är mycket nöjda med resultatet av det nya avtalet för europeiska företagsråd, vilket erbjuder förbättrade möjligheter för arbetet inom det europeiska företagsrådet och för de Capio-medarbetare som det representerar. Med de förbättrade definitionerna för information och samråd kan vi nu öka öppenheten inom företaget och ge medarbetarnas representanter möjlighet att påverka en del av besluten", säger Kevin Thompson, ordförande i Kommunal och facklig rådsordförande.   Ytterligare frågor som presenterades och diskuterades med representanter för Capio-koncernen och Capios affärsområden var:

  • Uppdateringar av Capio-koncernen och affärsområden
  • En introduktion till förvärvet av Carema sjukvård
  • Capio och vägen framåt 2013–2015

Capios nya avtal för företagsråd följer det nya direktivet om europeiska företagsråd vars avsikt är att öka dialogen mellan ledning och anställda på alla nivåer i företaget. Direktivet är tillämpligt på företag med minst 1 000 anställda inom EU och minst 150 anställda i vart och ett av två EU-länder. Capio är ett av få sjukvårdsföretag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt företagsråd.

De som deltog på mötet var anställda från Capio som är fackliga representanter och som företräder Capio-anställda i olika länder. Arbetstagarrepresentanter var Bengt Sparrelid, Kevin Thompson och Julia Turner från Sverige, Johannes Heuer och Melanie Steffens från Tyskland samt Michèle Goya, Nicole Bouillon och Pierette Verdant (suppleant) från Frankrike. Capio representerades av Thomas Berglund, Sveneric Svensson, Catherine Viatge, Linda Wallgren och Monica Angervall.

Nästa ordinarie Capio EWC-möte är planerat till våren 2013.

Stockholm, den 3 december 2012

För information, vänligen kontakta:

Kevin Thompson  Arbetstagarordförande   Capios företagsråd Telefon: +46 70 484 5605
Thomas Berglund VD Capio Telefon: +46 73 388 8600