2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Städning i egen regi

Städning är en del av patientsäkerheten!

På Capio S:t Görans Sjukhus har vi städning i egen regi. Det innebär att vår ServiceGrupp har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso- och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Syftet med ServiceGruppens uppdrag är att vara en "resurs nära kunden" och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten. 

Städavdelning
För att ytterligare utveckla våra städrutiner har vi infört ett system under 2008 där vi på ett mer systematiskt sätt försöker fånga upp eventuella brister i städningen i våra rutiner. Ett exempel är då en patient framförde klagomål på att han under de åtta dagar var inlagd på sjukhuset, inte uppfattade att rummet han låg i blev städat.

När vi utredde denna händelse framkom det att det fanns brister i rutinerna då patienter ligger isolerade i ett vårdrum. Från vårdavdelningen var direktivet att vår städerska inte skulle gå in i patientrummet då patienten som låg där var isolerad. Vårdavdelningen tog i detta läge över ansvaret för rengöring i detta patientrum. I gränsdragningslistan över arbetsuppgifter som vårdpersonalen respektive städpersonalen ska utföra, är det reglerat vad respektive arbetsgrupp ansvarar för. I och med de muntliga direktivet från vårdpersonal till städerskan att inte gå in i patientrummet med den isolerade patienten uppstod ett glapp i rutinerna. Delar av vårdpersonalen tog inte över de städuppgifter som städerskan normalt utför och städerskan kontrollerade inte städningen i detta patientrum.

För att säkerställa att denna händelse inte upprepas tog städavdelningen fram en ny rutin som innebär att vi tydliggör, att när patienter är isolerade svarar städavdelningen för städningen på samma sätt som om patienten inte är isolerad. Den nya rutinen som innebär att vi städar vårdytorna enligt sjukhusets rutin oberoende om det finns isolerad patient eller inte beslutades i Vårdenhetschefsgruppen och är nu införd. I och med denna rutin har vi höjt och säkrat städkvalitén kring många av våra isolerade patienter i framtiden. Vi kunde även återkoppla till den patient som kommit med synpunkterna, vilket av patienten upplevdes positivt.

Ett annat prioriterat område är städpersonalens kompetensutveckling. En av våra mest erfarna städerskor följer en dag i veckan upp att alla medarbetare är uppdaterade i de rutiner som hela vårt städupplägg bygger på. Städavdelningen har tagit fram ett utbildningsregister där kompetens bokförs och där även uppföljning av kompetensen registreras. Med detta underlag och de städkontroller som kontinuerligt görs finns det bra material/underlag att tillgå i de medarbetarsamtal som regelbundet genomförs.

 

Läs vidare