2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetspolicy

Capio S:t Görans Sjukhus kvalitets- och patientsäkerhetspolicy.

På Capio S:t Görans Sjukhus är patienten i centrum och erbjuds en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Vården är lättillgänglig för alla och bedrivs så att patientens väg i vården underlättas och att tillämpliga författningar följs. Vården bygger på kunskap, säkerhet, integritet och omtanke där patientens delaktighet är en självklarhet.

Engagerade medarbetare med hög kompetens samarbetar i team där kvalitets- och säkerhetstänkande, utveckling och effektivitet är naturliga delar i det dagliga arbetet.

Varje klinik har en kvalitetscontroller som följer upp det lokala kvalitetsarbetet, driver lokala projekt, mm. Samtliga kvalitetscontrollers utgör tillsammans med sjukhusets chefläkare, kvalitetskoordinator och vårdutvecklare Capio S:t Görans Sjukhus kvalitetsgrupp. Uppgiften för gruppen är att ta fram förslag på satsningsområden, utforma gemensamma aktiviteter och följa upp kvalitetsarbetet.

Knutet till kvalitetsgruppen finns ett flertal specialistgrupper som arbetar sjukhusövergripande med speciella områden, t.ex. nutrition, läkemedel och sårvård.

Grunden för vårt arbete på Capio S:t Görans Sjukhus är

 • att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses.
 • att patienten och dennes närstående visas omtanke och respekt.
 • att patientens värdighet och integritet respekteras.
 • att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga.
 • att förslag och klagomål från patienter och närstående tas om hand och beaktas.

För oss på Capio S:t Görans Sjukhus innebär

Tillgänglighet

 • att vård och behandling ges inom den tid som tillståndet kräver
 • att patienten ska komma i kontakt med rätt person vid rätt tillfälle och känna sig väl omhändertagen.
 • att vården är tillgänglig för alla.

Medicinskt omhändertagande

 • att vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ger patienten en säker vård.
 • att vården är en dynamisk process med ständig kvalitetsutveckling som grundar sig på kontinuerlig kunskapsinhämtning och nytänkande.

För att uppnå effektivt resursutnyttjande eftersträvar Capio S:t Görans Sjukhus

 • att ha en effektiv remisshantering och att tillräckligt snabb återkoppling till remittenten sker.
 • att vården vi erbjuder anpassas till efterfrågan.
 • att undersökningar eller behandlingar utförs inom rimlig tid.
 • att nya relevanta metoder anammas och att använda metoder ständigt omprövas.

Vården av patienten på Capio S:t Görans Sjukhus säkras genom:

Dokumentation

 • att varje enhet har skriftligt dokumenterade rutiner vad gäller t ex journaler, protokoll av olika slag samt checklistor.

Egenkontroll

 • att sjukhusets kliniker är kopplade till de nationella och regionala kvalitetsregister som berör respektive verksamhet.
 • att en årlig kvalitetsredovisning tas fram för hela sjukhuset.
 • att årlig kontroll av all medicinteknisk utrustning görs samt organiserad utbildning av personal på samma utrustning genomförs.
 • att regelbundna enkätundersökningar riktade till patienterna genomförs.

Avvikelsehantering och riskanalys

 • att sjukhuset har ett gemensamt system för avvikelserapportering.
 • att händelser som kan leda till bedömning enligt Lex Maria anmäls till chefläkaren för ställningstagande och för eventuell vidarebefordran till Socialstyrelsen.