2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Sjukdomsgruppen innefattar främst sjukdomarna Ulcerös Colit och Crohns sjukdom. Båda är vanliga i Skandinavien med en nyinsjuknandefrekvens på 5-10 ny fall per 100.000 innevånare. Båda är kroniska sjukdomar på så vis att definitivt botande medicinsk och/eller kirurgisk behandling ej finns. Patienterna bör därför hålla en viss kontakt med magtarmspecialist hela livet. På vår mottagning kontrolleras ca 560 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom mer eller mindre regelbundet. Även om sjukdomarna är kroniska, syftar behandlingen till att patienterna skall vara symtomfria. Ca 80 % av våra 560 patienter mår också bra eller nästan bra.

Sjukdomsprocesserna leder till inflammation i tarmslemhinnan och/eller tarmväggens djupare vägglager. Detta leder till tarmslemhinnesår vilket yttrar sig som blodiga diarréer, vilket är det vanligaste sjukdomssymptomet vid Ulcerös Colit. Denna sjukdom drabbar endast tjocktarmen. Inflammationen i tarmväggens djupare lager kan leda till tarmförträngning och i sämsta fall tarmstopp. Detta händer företrädesvis vid Crohns sjukdom och yttrar sig då som buksmärtor. Denna sjukdom kan drabba såväl tunntarm som tjocktarm.

Gemensamt för båda sjukdomarna är att patienten mår dåligt, får blodbrist och kan gå ner i vikt när ett akut "skov" föreligger.

En inflammation i tarmen ligger således bakom sjukdomssymtomen men vi vet inte exakt vad som framkallar inflammationen. Det rör sig således inte om en tarminfektion förorskad av bakterier eller virus och som vi i så fall med lätthet skulle kunna diagnosticera med hjälp av avföringsprov. Vi tror oss emellertid på mycket goda grunder veta att sjukdomarna uppkommer genom flera samverkande faktorer, som t.ex:

  • Ärftligt betingad benägenhet.
  • Onormal överkänslighetsreaktion mot en normalt ej sjukdomsframkallande mikroorganism (vi vet dock ej vilken) i tarm-kanalen.
  • Något sjukdomsframkallande i vår kost (vi vet dock ej vad) eller något som saknas i vår kost (vi vet dock ej vad).
  • Någon annan sjukdomsframkallande eller sjukdomsförhindrande miljö-fakor (vi vet ännu inte vilken).

Våra behandlingsmöjligheter är dock mycket goda och bästa beviset härför är just det faktum att 80 % av våra patienter mår bra eller nästan bra. Behandlingsmetoderna är medicinska (läkemedelsbehandling) och kirurgiska, ej sällan i kombination. Kirurgisk behandling innebär i allmänhet avlägsnande av sjukdomsangripna tarmavsnitt och detta leder, hos de patienter som behöver opereras, i allmänhet till mycket tillfredsställande behandlingsresultat. Operationer som leder till slutgiltig "påse på magen" utförs numera i praktiken ej.