För patienter

Välkommen till Smärtrehabiliteringen. Här kan du läsa mer om hur du kommer till oss, de olika behandlingsprogrammen och vad som krävs av dig för att delta.

Innehåll

Så här gör du om du vill komma till Smärtrehabiliteringen

Enklast är att be din läkare skriva en remiss till oss, men du kan också söka själv med en så kallad egenremiss. Gemensamt för dessa båda sätt är att vi behöver ha så mycket information om dig som möjligt:

 • Sjukdomshistoria
 • Tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser
 • Kopia på eventuella röntgensvar eller labsvar
 • Sysselsättning
 • Dina förväntningar

Du kan läsa mer om egenremiss på 1177.

Vi bedömer sedan remissen och om du uppfyller kriterierna för vårdval smärta eller utmattning kommer du att bli kallad för en bedömning.

Inför första besöket

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS). Formuläret skickas med din kallelse till en första teambedömning.   

Bedömningsfasen

Teambedömning med åtgärdsplan

Alla patienter som kallas till oss genomgår en teambedömning. Detta för att vi ska få en helhetsbild av din situation. Vid teambedömningen kommer du att träffa en läkare, psykolog och fysioterapeut vid enskilda besök. En bedömning av smärtan, muskel- och rörelsefunktioner samt psykiska funktioner görs individuellt av läkare, fysioterapeut och psykolog.  Därefter har vi ett gemensamt teammöte där vi går igenom bedömningen och en individuell åtgärdsplan skapas tillsammans med dig. Beroende på bedömningen, kan du sedan gå tillbaka till din ordinarie läkare med din åtgärdsplan, eller delta i våra kunskapsdagar och vårt smärtrehabiliteringsprogram alternativt vårt utmattningsprogram.

Rehabiliteringsfasen

Nedan följer en kort beskrivning av de olika delarna av rehabiliteringen:

 • Kunskapsdagar
 • Individuell rehabiliteringsplan (IRP)
 • Rehabiliteringsprogram
Kunskapsdagarna

Kunskapsdagarna är en grundläggande utbildning där du under 3 halvdagar deltar vid föreläsningar kring vad smärta är, vad som händer i kroppen vid smärta, olika sorters smärta, skillnad mellan akut och långvarig smärta, läkemedel och annan smärtlindring, smärtans konsekvenser och vad smärtrehabillitering innebär, hälsofrämjande levnadsvanor, fysisk aktivitet och ergonomi.

Kunskapsdagarna syftar till att ge dig baskunskaper och är en förberedelse inför eventuellt deltagande i smärtrehabilitering.  Du kommer under dessa dagar också få information och undervisning kring vad en Individuell Rehab Plan (IRP) innebär och du kommer att få börja fundera över och spalta upp vilka rehabmål som känns angelägna för dig. Dessa mål följs sedan upp och bearbetas gemensamt med teamet under teambesök 2.

Kunskapsdagarna och smärtrehabiliteringsprogrammet leds av fysioterapeut, psykolog och läkare samt av sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom.

Individuell rehabiliteringsplan (IRP)

Även om rehabiliteringen främst är i gruppform så är det viktigt att du tillsammans med oss och med hjälp av gruppen arbetar mot dina egna mål som känns angelägna och viktiga för just dig. Med hjälp av ditt team får du formulera dina rehabmål  i en individuell rehabiliteringsplan (IRP). Du och teamet har uppföljande möten där dina målsättningar följs upp.

Mer info om individuell rehabplan

Smärtrehabiliteringsprogrammet

Smärtrehabiliteringsprogrammet är gruppbaserat och bygger på ett kognitivt-beteendeterapeutiskt synsätt (KBT).

Det har följande övergripande mål:

 • Förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga
 • Ökad självständighet
 • Förbättrad livskvalitet
 • Ökad social delaktighet

Programmet är 5 veckor långt och består av gruppbehandlingar av fysioterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom.

Tyngdpunkten ligger på praktisk hjälp med hantering av smärta samt fysisk aktivitet och avspänning. Dessutom ingår praktisk hjälp med kost- och sömnvanor, ergonomisk rådgivning, stresshantering och bassängträning.

Läs mer om vad rehab handlar om 

Utmattningsspåret

Programmet är 10 veckor långt och består av grupphandlingar av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Vi träffas ca 3 dagar per vecka och tyngdpunkten ligger på att hitta sätt att minska stressupplevelse och att återfå balans mellan aktivitet och återhämtning.

Vad händer efter rehabperioden här?

Tanken är att man efter avslutat program skall ha fått verktyg för att kunna fortsätta med smärthanteringen och träningen på egen hand, nära sitt hem eller sin arbetsplats. Vi arbetar med planering framåt under sista delen av programmet.

Efter avslutat program får din ordinarie läkare en sammanfattning med rekommendationer.

Vilka får delta?

Du skall ha fyllt 18 år, ha smärta och/eller utmattning sedan mer än tre månader, och vara i behov av att utveckla förbättrade strategier för hantering av smärta och/eller stress/utmattning.

Kroppslig eller psykiatrisk sjukdom skall vara färdigutredd och behandlad, och det är viktigt att du klarar av att delta aktivt i programmet.

Du behöver inte vara sjukskriven för att delta, men de som behöver kan erbjudas sjukskrivning under kunskapsdagarna och smärtrehabiliteringsprogrammet. Pensionärer kan också delta.

Innan du påbörjar gruppbehandlingen, behöver läkemedelsbehandlingen vara optimerad och stabil. Detta bör göras innan du kommer till Smärtrehabiliteringen, eller på Smärtrehabiliteringen innan du påbörjar något av programmen.