2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medicinsk behandling

Vi har ett etablerat både medicinskt och kirurgiskt Obesitascentrum här på Capio S:t Görans sjukhus. Den rent medicinska delen består av bl a läkare på deltid, medicinsk obesitassjuksköterska, sjukgymnast och dietist på deltid. Vi har dessutom tillgång till terapeututbildade kuratorer. Alla remisser som kommer till Obesitascentrum granskas av både medicinläkare och kirurg. En gång per månad har vi dessutom gemensamma informationsmöten för patienterna där både medicinare, kirurg, dietist, narkossköterska, sjukgymnast och tidigare opererad patient medverkar.

Varje vecka diskuterar vi våra patienter tillsammans med hela behandlingsteamet på Obesitascentrum (kirurger, medicinare, narkosläkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, kuratorer) så att vi kan erbjuda individuellt anpassad obesitasbehandling beroende på patientens behov.

Behandlingsalternativ vid vårt medicinska Obesitascentrum:
1) Rent medicinsk behandling av obesitas (men med möjligheten att bli opererad vid behov). Här arbetar vi med livsstilsförändringar i ett strukturerat program med fokus på HUR livsstilsförändringar som man vet man borde göra verkligen kan genomföras i praktiken. Behandlingen sker individuellt eller i grupp, och pågår ca 1 år. Viktminskande läkemedel och pulverdiet kan ibland användas som stöd till livsstilsförändringarna.

2a) En preoperativ medicinsk utredning. Vi har två olika utredningsspår där vi utreder om patienten är redo att gå vidare till operation eller behöver ytterligare medicinsk preoperativ behandling (se 2b). Under utredningen träffar flera olika personalgrupper patienten (både läkare, dietist, kurator samt vid behov sjuksköterska och sjukgymnast) för att få en helhetsbild av patienten. Därefter diskuteras patienten på gemensam konferens där även kirurger medverkar varvid beslut om fortsatt behandling tas.

2b) En preoperativ medicinsk behandling. Här förbereder vi patienter som vi anser behöver jobba med sin livsstil innan operation för att minska riskerna med komplikationer/senare viktuppgång postoperativt. Även den här behandlingen kan ske individuellt eller i grupp beroende på patientens behov. Behandlingen pågår 3-6 månader.

3) En postoperativ medicinsk behandling där redan opererade patienter får extra livsstilsinriktad behandling, då operationen i sig inte alltid räcker som stöd för att förändra ohälsosamma vanor. Både patienter som vi identifierar innan operation såsom i behov av extra stöd efter operation, liksom patienter som efter operationen får svårt att förändra sin livsstil kan erbjudas behandling. Utifrån patientens behov anpassar vi antingen individuell eller gruppbaserad behandling. Behandlingen pågår 3-12 mån.

Medicinsk utredning
Vi både utreder och vid behov behandlar de sjukdomar som samspelar med obesitas (såsom typ 2 diabetes, högt blodtryck, sömnapné etc.) både före och efter operation. Ibland vidareremitterar vi patienter som behöver utredas på andra enheter (t ex ätstörningsenhet, psykiatrin eller andra specialistenheter) innan operationsbeslut kan tas. Efter en eventuell operation behöver t ex diabetesmediciner justeras vilket vi också kan hjälpa till med, även om vi rekommenderar tät kontakt med ordinarie diabetesläkare/sjuksköterska i första hand.

Forskning/utveckling
Vi bedriver forskning och utveckling på den medicinska delen av Obesitascentrum. En stor läkemedelsprövning av läkemedel som både förbättrar typ 2 diabetes och ger viktnedgång pågår för närvarande. Vidare planeras kommande forskningsprojekt både kring utveckling av behandlingsalternativ efter operation. Vi samarbetar även med gastroenterologen och patologen här på S:t Görans sjukhus för att initiera ett forskningsprojekt kring leverpåverkan efter viktreduktion. Ytterligare forskningsprojekt är på planeringsstadiet

Samverkan med primärvården
En kritisk del av obesitasbehandlingens framgång (oavsett kirurgisk eller medicinsk metod) är ju primärvårdens roll. God uppföljning efter slutenvårdens behandling är ju kanske skillnaden mellan framgångsrik eller misslyckad obesitasoperation/medicinsk obesitasbehandling! Ett ömsesidigt samarbete både innan och efter specialistvård av obesitas kan bli avgörande för behandlingens långsiktiga resultat! Dr Leijonmarck från den kirurgiska delen och dr Uddén från den medicinska delen av Obesitascentrum har vid flera tillfällen föreläst för primärvården i Stockholm och planerar fortsatta utbildnings/samverkans forum med primärvården främst i Västerort.